Trọng tải: 2 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2,7 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2.9 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 3.5 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 5.5 tấn

Dung tích: 5.193 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 5.5 tấn

Dung tích: 5.200 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 6,25 tấn

Dung tích: 5.193 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Dung tích: 7790 cc

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2.800 Kg

Dung tích: 2.771 cc

480.000.000

Trọng tải: 1.9 Tấn

Dung tích: 2.771 cc

475.000.000